Методические рекомендации

Развіццё беларускага маўлення дзяцей з выкарыстаннем мнематабліц.

Развіццё  беларускага маўлення дзяцей з выкарыстаннем мнематабліц.

 Авалоданне роднай мовай з’яўляецца адным з самых важных набыткаў дзіцяці ў дашкольным узросце. Своечасовае – значыць пачатае з першых жа дзён пасля нараджэння дзіцяці; паўнавартаснае – значыць дастатковае па аб'ёме моўнага матэрыялу і якое падахвочвае дзіця да авалодання маўленнем у поўнай меры яго магчымасцей на кожнай узроставай прыступцы. Таму працэс маўленчага развіцця разглядаецца ў сучаснай дашкольнай адукацыі, як агульная аснова выхавання і развіцця дзяцей. Улічваючы, што ў дадзены час дзеці перанасычаныя інфармацыяй, неабходна, каб працэс навучання быў для іх цікавым, займальным і развівальным. Адзін з такіх фактараў, на думку С.Л. Рубінштэйна, А.М. Леушынай, Л.В. Эльконина і інш. – нагляднасць. Сузіранне прадметаў, карцін дапамагае дзецям называць прадметы, іх характэрныя прыметы, дзеянні, што вырабляюцца з імі. У якасці другога дапаможнага фактару выступае стварэнне плана выказвання, на значнасць якога неаднаразова паказваў вядомы псіхолаг Л.С. Выгоцкі. Ён адзначаў важнасць паслядоўнага размяшчэння ў папярэдняй схеме ўсіх канкрэтных элементаў выказвання. Цікавыя знаходкі такіх аўтараў, як Т.В. Большава, Л.Я.Белавусава. Яны прапануюць развіваць мысленне дашкольнікаў, а разам з тым і развіваць маўленне пры дапамозе выкарыстання мнематэхнікі.

Дашкольны ўзрост – гэта ўзрост вобразных форм свядомасці, і асноўнымі сродкамі, якімі дзіця авалодвае ў гэтым узросце, з'яўляюцца вобразныя сродкі: сэнсарныя эталоны, розныя сімвалы і знакі (перш за ўсё гэта рознага тыпу наглядныя мадэлі, схемы, табліцы і іншае). Дзіцячая памяць валодае дзіўнай уласцівасцю – выключнай фатаграфічнасцю.

Для развіцця звязнага маўлення дашкольнікаў, вялікая роля адводзіцца завучванню вершаў. Дзякуючы ім, маўленне становіцца выразным, вобразным, эмацыйным.

Пры завучванні з дзецьмі вершаў, выхавальнікі дастаткова часта сутыкаюцца з такімі цяжкасцямі як:

а) страта, скажэнне сэнсу верша;

б)змяненне парадку слоў, што парушае мастацкую форму;

в) працягласць працэсу завучвання (запамінання);

г) дадумванне тэксту, пры якім губляецца інтанацыйная выразнасць.

Усё гэта зніжае цікавасць дзяцей да завучвання вершаў.

Такім чынам, прыём сімвалізацыі – гэта найбольш кароткі шлях да фарміравання працэсу запамінання і дакладнай перадачы інфармацыі, якая патрабуе даслоўнага паўтарэння, напрыклад у вершах, а апора на малюнкі для навучання дзяцей завучванню вершаў – пытанне, якое мае практычнае значэнне.

 

Сістэма работы над завучваннем вершаў з дапамогай мнематэхнікі ўключае чатыры этапы.

I этап: Скарбонка слоў. Развіццё і актывізацыя слоўніка пры дапамозе мнемаквадратаў.

На дадзеным этапе дзеці «збіраюць» новыя словы ў «скарбонку», г.зн. малююць або абазначаюць пры дапамозе знакаў, новыя, прыдуманыя, прынесеныя з дому, пачутыя і інш. словы. Да слоў у «скарбонцы» неабходна перыядычна вяртацца: на наступны дзень, праз тыдзень, праз месяц. Дзецям прапануецца ўспомніць словы, якія яны «паклалі» у скарбонку слоў і скласці з імі сказы або апавяданні.

Таксама тут выхавальнік загадзя ўводзіць словы, якія будуць неабходныя, пры завучванні канкрэтнага верша. Дадаткова праводзяцца дыдактычныя гульні для развіцця мыслення, увагі і актывізацыі слоўніка.

 

II этап: Чытанне і далей самастойнае складанне мнематабліц.

Сутнасць дадзенага этапа заключаецца ў тым, што пры чытанні верша на кожнае слова або маленькае словазлучэнне прыдумваецца (або даецца гатовым) малюнак-схема і такім чынам увесь верш замалёўваецца схематычна. Па меры навучання дзіця актыўна ўключаецца ў працэс стварэння сваёй уласнай схемы. Для дзяцей сярэдняга дашкольнага ўзросту лепш выкарыстоўваць каляровыя мнематабліцы, таму што ў дзяцей застаюцца ў памяці асобныя вобразы: елка– зялёнаяягадка – чырвоная. Для дзяцей старшага ўзросту схемы пажадана маляваць у адным колеры (часцей за ўсё чорна-белы варыянт), каб не адцягваць увагу на яркасць сімвалічных малюнкаў. Пасля гэтага дзіця па памяці, выкарыстоўваючы графічны малюнак, аднаўляе верш цалкам.

 

III этап: Эмацыянальнае, выразнае ўзнаўленне тэксту верша. Выразнасць выканання патрабуе развіцця тэхнікі маўлення: дыкцыі, дыхання. З гэтай мэтай мы праводзілі разнастайныя практыкаванні, якія развіваюць маўленчы слых, маўленчае дыханне, выразнае вымаўленне гукаў, слоў, практыкаванні на развіццё інтанацыйнай выразнасці, выхаванне ўмення вызначаць сэнс лагічных націскаў. Пасля праведзенай работы дзецям даецца магчымасць аднавіць тэкст з апорай на малюнкі.

 

IV этап: Дзіцячае праектна-творчае мадэляванне. На дадзеным этапе дзеці могуць прымяняць мнематабліцы і мнемаквадраты у самастойнай дзейнасці. Важная роля адводзіцца развівальнаму асяроддзю. Напрыклад, можна стварыць у групе гульнявы цэнтр «Краіна фантазій», які будзе дарыць дзецям радасць, задавальненне і ўпэўненасць у сабе, адчуванне першаадкрывальніка, аўтара, які стварыў непаўторны праект. У яго ўваходзяць гульнявыя модулі: 1) «Сцэна»:дзеці, выбіраючы любы малюнак-схему знаёмага верша, драматызуюць яго; 2) «Цуда-хатка»:дадзеную канструкцыю дзіця можа трансфармаваць у любы з аб’ектаў (калі гэта крама – дзеці па мнематабліцах складаюць апісальныя апавяданні або прыдумваюць загадкі аб прадметах, якія хочуць купіць у краме); 3) «Казачная палянка»– усе апавядальныя апавяданні, якія дзеці складалі ў межах заняткаў, яны могуць абыграць самастойна, выкарыстоўваючы, знаёмы малюнак-схему (фотавернісажы).

 

 

свернуть

Консультация для педагогических работников «Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»

Консультация для педагогических работников 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»

Формирование основ безопасности и жизнедеятельности детей в условиях учреждения дошкольного образования является актуальной и значимой проблемой, поскольку обусловлена объективной необходимостью информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения ими опыта безопасного поведения в быту. 

Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые выступают для ребенка примером для подражания. Понятие безопасности в учреждении дошкольного образования ранее включало в себя только охрану жизни и здоровья детей. Но современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в неё вошли и такие понятия как экологическая катастрофа и терроризм.

При ознакомлении детей с первоначальными основами безопасности должны быть определены следующие цели:

- формирование основ по сохранению и укреплению здоровья;

- воспитание безопасного поведения, способности предвидеть опасные ситуации, по возможности избегать их, при необходимости - действовать.

Работа с детьми по формированию представлений по безопасности жизнедеятельности включает комплекс задач:

- знакомство с бытовыми источниками опасности, с необходимыми действиями в случае опасности, формирование представления о способах безопасного поведения в быту;

- развитие основ экологической культуры, воспитание любви, ответственного и бережного отношения к родной природе;

- воспитание грамотного участника дорожного движения;

- воспитание чувства взаимопомощи и товарищества.

Реализация данных задач и формирование первоначальных основ безопасности осуществляется с учетом следующих основных принципов:

- системность и последовательность (любая новая ступень в обучении детей опирается на уже освоенное в предыдущем) ;

- доступность (усложнение материала происходит с учетом возрастных особенностей детей) ;

- включение в деятельность (игровую, познавательную, поисковую и другие виды) ;

- наглядность (техника безопасности лучше всего воспринимается через богатый иллюстративный материал) ;

- динамичность (интеграция задач в разные виды деятельности) ;

- психологическая комфортность (снятие стрессовых факторов) .

Формы организации образовательного процесса:

 • специально организованная деятельность;
 • заучивание стихотворений;
 • сбор фотоматериалов;
 • игры – занятия;
 • заучивание правил безопасного поведения;
 • беседы;
 • дидактические игры;
 • подвижные игры;
 • чтение художественной литературы;
 • рассматривание иллюстраций по теме;
 • наблюдения;
 • экскурсии;
 • театрализованные представления;
 • сюжетно – ролевые игры;
 • игры - тренинги;
 • просмотр мультфильмов;
 • элементарная трудовая деятельность;
 • продуктивная деятельность;
 • отгадывание загадок;
 • развлечения;
 • досуги;
 • обыгрывание ситуаций правильного и неправильного поведения;
 • встреча с интересными людьми;
 • участие в различных конкурсах;
 • личный пример взрослых.

Наряду с традиционными формами обучения  большое внимание  необходимо уделять организации различных видов деятельность и приобретению детьми опыта. Ведь всё, чему мы учим детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на практике.

Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может просто растеряться. Во-первых, надо дать детям необходимую сумму знаний общепринятых человеком нормах поведения. Во-вторых, научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте и в – третьих, развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность.

Решение задач обеспечение безопасного, здорового образа жизни возможно лишь при постоянном общении взрослого с ребенком на равных: вместе ищем выход из трудного положения, вместе обсуждаем проблему, ведем диалог, вместе познаем, делаем открытия, удивляемся.

Для формирования навыков безопасного поведения у детей дошкольного возраста необходимо создать развивающую предметно-пространственную среду в группе. В неё входят:

 1. Уголок безопасности, который содержит материалы:

- щит безопасности с различными видами розеток, выключателей, замков; макет улицы с дорожными знаками, разметкой для транспорта и пешеходов, светофор; атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Водители и пешеходы», «Регулировщик», «Спасатели», «Скорая помощь» и т. д. План- схема микрорайона, в котором находится детский сад, с отметкой опасных участков, мест, благоприятных для игр; плакаты по ОБЖ по темам «Если ты потерялся на улице», «Внимание! Терроризм! », «Пожарная безопасность для дошкольников» и др; альбомы «Лекарственные растения», «Ядовитые растения и грибы», «Профессии», «Валеология, или Здоровый малыш», «Если малыш поранился» и др.

Создание автогородка на участке для использования полученных знаний в игровой деятельности.

 1. Игротека, которая содержит:

- дидактические игры «Опасно – не опасно», «Продолжи ряд», «Назови одним словом», «Четвертый – лишний», «Так – не так» и др. ;

- настольно – печатные игры «Основы безопасности», «Большая прогулка по городу», «Хорошо – плохо», «Валеология», «Дорожные знаки», «Черезвычайные ситуации дома» и др.

 1. Библиотека,в которой имеются познавательная и хучреждение дошкольного образованияжественная литература, фотоальбомы, иллюстрации для рассматривания и обсуждения различных ситуаций.

Работа с родителями - одно из важнейших направлений работы в учреждение дошкольного образования. Ведь круг проблем, связанный с безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках детского сада, поэтому необходим тесный контакт с родителями. Ничто не воспитывает с такой убедительностью, как наглядный пример взрослых.

Цель работы с родителям - объяснить актуальность, важность проблемы безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить прежде всего в семье.

В работе с родителями можно  использовать информационно-аналитическое направление: проведение опросов. анкетирование родителей; познавательное направление: родительские собрания, семинары-практикумы; наглядно- информационное направление: организация дней открытых дверей, открытый просмотр занятий и других видов деятельности, информация на стенде, папки-передвижки, разработка памяток; досуговое направление: совместное проведение праздников, досугов, экскурсий; выставки семейных творческих работ, изделий из бросового и природного материала.

 

свернуть

Дидактические игры по формированию основ безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста.

 

 Направление «Ребенок на улице»

 

"Светофор"

Дидактическая задача:

закреплять представления о сигналах светофора и соответствующих им действиях пешеходов.

Игровые правила:

выполнение игровых действий согласно цветового обозначения.

Ход игры

Воспитатель поочередно поднимает три кружка: красный, желтый, зеленый. Дети переходят дорогу, переходившие на красный или желтый кружок выходят из игры.

 

"Мяч на дороге"

Дидактическая задача:

закрепить представления детей о правилах дорожного движения. Формировать умение детей правильно выбирать место для игр. Воспитывать быструю реакцию на происходящее.

Игровые правила:

поймать мяч, не выходя за границы «дороги»

Ход игры

Воспитатель сразу оговаривает, где начинается дорога. Затем толкает по полу мяч. Дети по очереди стараются поймать его до того, как он выкатится на дорогу. Ребенок, не сумевший задержать мяч, пробует сделать это еще раз после всех желающих принять участие в игре. Можно одновременно толкать несколько мячей, но при этом необходимо, чтобы количество мячей соответствовало количеству игроков. Мячи следует толкать на расстоянии друг от друга, чтобы они не сталкивались во время игры, сбивая друг друга.

 

·        Направление «Ребенок и другие люди»

 

"Так я не потеряюсь"

Дидактическая задача:

закреплять навыки безопасного поведения в общественных местах

Игровые правила:

составлять короткий рассказ по плану (образцу): правильно и чётко называть своё имя, фамилию, своё местоположение, кратко описывать проблему.

Ход игры

Воспитатель начинает рассказ: «Однажды мы с друзьями играли в своем дворе, затем нам захотелось погулять в соседнем. Потом пошли в другой соседний двор, где установили новые качели. А когда решили вернуться домой, не знали, в какую сторону идти. Тогда мы…»

Далее рассказ продолжают дети. Они говорят о том, как бы искали дорогу домой, к кому обращались бы за помощью, по каким приметам искали бы свой двор и т.д.

Варианты: зашли с мамой в ближайший магазин по пути из детского сада, пошли с друзьями за мороженным, ушли в другой двор посмотреть котят и т.д.

 

"Что, где, когда?"

Дидактическая задача:

закрепить умение правильно вести себя в экстремальной ситуации.

Игровые правила:

ответить на вопрос игровых персонажей.

Ход игры

На столе лежат письма от сказочных персонажей, в центре волчок.

Воспитатель раскручивает волчок, берёт письмо по стрелке, зачитывает детям вопрос. Дети советуются и отвечают. За правильный ответ получают фишку.

Письмо 1:

Часто приходится работать с огнём. Как поступить, если загорюсь сам.

(Змей Горыныч)

Ответ:

Если сам горишь, беда,

И даже если голова.

Хватай одеяло, пальто, покрывало

И залезай с головою туда.

Ну а если есть вода,

Это просто красота.

Водой смело обливайся,

Лей побольше, не стесняйся.

И тогда огонь погаснет.

Это всем ребятам ясно.

 

Письмо 2:

Ребята, отморозил в проруби хвост. Помогите.

(Волк)

Ответ:

Если отморозил хвост, или пальцы, или нос,

Вот тебе совет такой — потеплее их накрой,

Чаю тёплого попей, а потом к врачу скорей!

Письмо 3:

По тропинке прыгал зайчик

И поранил сильно пальчик.

Оказался перелом.

Как же быть ему потом?

(Зайчик)

Ответ:

Перелом, перелом,

Шины ищем мы потом.

Две накладываем шины.

Если шины рядом нет,

То берём линеечку,

Или просто реечку.

По размеру отломили,

Аккуратно приложили,

Бинтом перемотали,

Врача вызывали.

Письмо 4:

Часто приходится оставаться дома одним. Мама уходит за молоком. Как быть, если кто-то постучится?

(Семеро козлят)

Ответ:

Звонят или постучали –

Ты к дверям не подбегай.

Сразу дверь не открывай.

Ты в глазок посмотри,

Кто пришёл, определи.

Если кто-то незнакомый,

Ни за что не открывай.

Письмо 5:

Бабушка переехала в город и заболела. Надо идти навестить её. Боюсь заблудиться. Как поступить, если заблужусь?

(Красная Шапочка)

Ответ:

Знайте, в городе всегда заблудиться можно.

И поэтому ведите себя очень осторожно.

К чужим дядям, к чужим тётям

Вы не подходите.

Только милиционеру свой адрес сообщите.

Письмо 6:

Ребята! Поступил в школу, хочу быть умным, как Знайка, но школа через дорогу. Боюсь попасть под машину.

(Незнайка)

Ответ:

Правила движения знайте наизусть!

Красный свет — дороги нет!

Жёлтый — будь внимателен!

На зелёный свет иди —

Все дороги впереди.

 

"Одень куклу"

Дидактическая задача:

формировать умение у детей различать одежду по характерным особенностям профессии (пожарный, спасатель, милиционер, повар, врач и др.). Закрепить представление детей о назначении одежды в зависимости от времени года и его занятий в данное время (спорт, прогулка, отдых, лето, зима, осень, весна).

Игровые действия:

одеть куклу в соответствии с ситуацией, профессией.

Ход игры

В игровой форме предлагается детям одеть куклу для определённой цели: день рождения, спортивный праздник, тушение пожара и так далее, или в соответствии с названной профессией. Отмечается ребёнок, выполнивший правильно задание.

 

Игра-тренинг «Незнакомка»

Дидактическая задача:

упражнять в умении правильно вести себя в ситуациях с незнакомым человеком, формировать модель поведения в подобных ситуациях.

Игровые правила:

выполнение правил в ситуации с незнакомкой.

Ход игры

Детям предлагаются различные ситуации:

- Незнакомка провоцирует детей полакомиться угощениями

- Предлагается покататься в машине.

- Принять в подарок новую игрушку.

Проигрывание правильного поведения детей.

 

·        Направление «Ребенок дома»

"Закончи предложение"

Дидактическая задача:

уточнить представления детей о правилах безопасности при пользовании электроприборами

Игровые правила:

ответить на вопрос игрового персонажа.

Ход игры

Буратино (или другой персонаж) предлагает поиграть в игру.

- Я начну говорить, а вы продолжите:

- Электрический ток живет в… (проводах, розетке, электроприборах)

- Трогать руками провода опасно, потому что… (может ударить током).

- Если мама забудет выключить утюг из розетки, то… (может произойти пожар).

- Прикасаться к розетке нельзя, потому что…(опасно).

- Нельзя трогать горячий утюг руками, потому что …(можно обжечься)

 

"Мой дом, мне безопасно в нем"

Дидактическая задача:

выработать у ребенка безопасную стратегию поведения в ситуациях, когда незнакомый человек пытается проникнуть в его квартиру.

Игровые правила:

умение решать проблемную ситуацию.

Ход игры

Из числа детей выбирают маму, папу и их ребенка. Уходя из дома, мама и папа предупреждают ребенка, что если кто-то будет звонить, никому не открывать дверь, и объясняют, почему этого нельзя делать. Еще несколько детей будут «чужими». Они просят ребенка открыть дверь (убрать замок). Для этого они могут называть себя кем угодно. Но до прихода мамы и папы ребенок не должен этого делать. Он может молчать, не подходить к «двери» или разговаривать с «чужими». Но главное – он не должен поддаться на уговоры и открыть им дверь.

 

"Кошкин дом"

Дидактическая задача:

закреплять представления детей о правильных действиях при пожаре; развивать внимание; воспитывать сочувствие, сострадание.

Игровые правила:

поочерёдное выполнение заданий.

Материал:

ведерки, емкости с водой (песком).

Ход игры:

Игроки делятся на две команды, выстраиваются друг за другом и по очереди несут в маленьком ведерке воду (песок), выливают (высыпают) в поставленную возле домика емкость и, возвращаясь к своей команде, передают ведерко следующему. Побеждает та команда, которая первой наполнит емкость до отметки, сделанной воспитателем.

 

«Что пожарный возьмет с собой для тушения пожара»

Дидактическая задача:

закреплять у детей представление о предметах необходимых при тушении пожара

Игровые правила:

классификация предметов

Материал:

карточки с изображением предметов: пожарная машина, ведро с водой, огнетушитель, ящик с песком, металлическая лестница, чайник, кровать, ложка или любые другие предметы.

Ход игры

Воспитатель предлагает карточки с изображением различных предметов. Дети выбирают карточки, на которых изображены предметы для тушения пожара.

 

"Знаешь ли ты?"

Дидактическая задача:

закрепить представления о телефонах служб спасения.

Игровые правила:

передвижение фишек по игровому полю в соответствии с количеством выпавших ходов. Выполнять действия, соответствующие изображению.

Ход игры

В игре принимает участие 4-5 человек, используются фишки разных цветов.

Ребёнок бросает кубик, передвигает фишки. Условные обозначения:

- Зеленый крест – назвать телефон скорой помощи;

- Дом – назвать домашний адрес;

- Милиционер – назвать телефон милиции;

- Огонь – назвать номер пожарной службы;

- Человек в маске – назвать нужный при такой опасности номер;

- Книга – если даётся неправильный ответ, игрок отправляется на эту точку;

- Рука – если даётся правильный ответ, игрок переходит на эту точку;

- Телефон – набрать телефон службы безопасности и перейти на финиш.

Побеждает тот, кто быстрее и правильно ответил на все вопросы и пришёл к финишу первым.

 

"Телефон"

Дидактическая задача:

закреплять знание номеров телефонов служб спасения.

Игровые правила:

соотнесение номеров телефонов с изображением специальных машин

Ход игры

Перед ребенком разложены карточки с изображением машин скорой помощи, МЧС, милиции, пожарной, спортивной машины и др. и карточки с номерами 101, 102, 103. 104. Воспитатель предлагает ребёнку выбрать любой номер и найти машину, которая придёт по этому номеру.

 

"Каждой вещи свое место"

Дидактическая задача:

закреплять представления о правилах безопасного поведения, развивать наблюдательность, внимание; воспитывать желание соблюдать чистоту и порядок дома и в детском саду.

Игровые правила: классификация карточек-предметов в соответствии с их назначением.

Материал:

игровое поле с изображением кухни; карточки-предметы.

Ход игры

В коробке лежат карточки-предметы (изображением вниз). Каждый ребенок берет одну карточку и кладет ее на игровое поле, объясняя свой выбор.

Варианты:

• На игровом поле «разбросаны» карточки-предметы, дети по очереди их раскладывают.

• На макете разложить все предметы на свои места, сначала на «кухне», а потом и во всей «квартире».

• То же в игровом уголке.

 

"Соедини по точкам"

Дидактическая задача:

закреплять представления об источниках опасности в быту; развивать мелкую моторику, закреплять навыки пользования карандашом, умение вести линию по точкам; воспитывать умение доводить начатое дело до конца.

Материал:

карточки с контурами предметов из точек (утюг, плита и др.).

Игровые правила:

соединить точки, раскрасить и рассказать, чем опасен данный предмет.

Ход игры

Дети по точкам соединяют и называют опасные предметы в быту.

 

"Буриме"

Дидактическая задача:

развить фонематический слух, умение рифмовать, закреплять представления о пожарной безопасности.

Игровые правила: рифмовка

Ход игры

Ведущий читает двухстрочные стихи, последнее слово во второй строчке дети придумывают сами, рифмуя его с последним словом предыдущей строки.

 

Пожар мы быстро победим,

Коль позвоним по...  («101»)

 

Если стал гореть забор,

Доставай скорей...  (топор)

 

Если всё в дыму у нас,

Надевай...   (противогаз)

 

У пожарных не напрасно

Цвет машины ярко...  (красный)

 

Наш брандспойт был очень старый

И не мог тушить...   (пожары)

 

Мчалась лестница всё выше,

Поднялась до самой...   (крыши)

 

Вдоль по улице, как птица,

На пожар машина...  (мчится)

 

На пожаре ждет беда,

Если кончилась...   (вода)

 

Чтоб огонь нам одолеть,

Надо вовремя…  (успеть)

 

Ох, опасные сестрички,

Эти маленькие…  (спички)

 

Знать обязан каждый житель,

Где висит...   (огнетушитель)

 

При пожаре не зевай,

Огонь водою...   (заливай)

 

Деревянные сестрички

В коробочке. Это...   (спички)

 

Коль не тратишь время даром,

Быстро справишься с...  (пожаром)

«Найти и обезвредить»

Дидактическая задача:

 развивать умение ориентироваться в пространстве; упражнять детей в соотнесении изображения места нахождения предмета с символом; развивать умение классифицировать предметы по разным видам опасности.

Игровые правила: найти игрушку в соответствии с символом.

Ход игры

Поиск предметов в разных местах, раскладывание в соответствующие коробки.

 

 • Направление «Ребенок и природа»

 

Игра-соревнование "По грибы"

Дидактическая задача:

закрепить представления о съедобных и несъедобных грибах.

Игровые правила: классификация съедобных и несъедобных грибов.

Материал:

игровое поле, кубик, фишки, корзинки для грибов, съедобные грибы (подосиновики, белые, подберёзовики и др.)

Ход игры

Дети поочерёдно бросают кубик, отсчитывают количество ходов, ставят фишки. Если попадает на мухомор, то фишку возвращают по красной стрелке, если на бледную поганку – ребёнок пропускает 2 хода, если на кружок с грибами (съедобными), то в зависимости от цифры на кружке, столько же грибов кладёт себе в корзинку. В конце игры подсчитывают количество собранных грибов. У кого больше — тот и выиграл.

 

 • Направление «Ребенок и здоровье»

 

"Будь внимателен"

Дидактическая задача:

закреплять представление о предметах, которые могут угрожать жизни и здоровью людей.

Игровые правила:

классифицировать предметы по группам в зависимости от степени причинения опасности здоровью человека.

Ход игры

Детям необходимо разложить предметы (или карточки) возле соответствующих знаков: «–» -запрет, «+» - пользоваться осторожно, под присмотром взрослого.

 

"Четвёртый лишний"

Дидактическая задача:

формировать умения анализировать, группировать и выделять признаки предметов

Игровые правила:

поиск опасного предмета и обоснование своего выбора.

Ход игры

Детям раздаются карточки, на каждой изображены четыре предмета, один из которых – лишний (несёт опасность).

Карточки:

 1. Съедобные грибы и мухомор.
 2. Игрушки и гвозди.
 3. Игрушки и лекарство.
 4. Кисточка, карандаш, ручка, иголка.
 5. Малина, клубника, смородина и волчья ягода.
 6. Дети играют в песочнице, катаются на качелях, катаются на санках, мальчик ест сосульку.

По аналогии могут быть представлены и другие комбинации.

 

«Разложи картинки по порядку»

Дидактическая задача:

систематизировать представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, развивать речь, внимание, память.

Игровые правила:

разложить картинки по порядку

Ход игры

Волшебник Путаница перепутал картинки распорядка дня и предлагает разложить картинки по порядку.

 

 

 

 • Направление «Эмоциональное благополучие ребенка»

 

«Лото настроений»

Дидактическая задача:

развивать умение понимать эмоции других людей

Игровые правила:

распознавание эмоционального состояния персонажей

Ход игры

Детям предлагается схематическое изображение эмоции. Задача – отыскать в своем наборе животное с таким же эмоциональным состоянием.

 

«Мое настроение»

Дидактическая задача:

развивать умение выражать собственное эмоциональное состояние

Игровые правила:

находить ассоциации с различными явлениями и предметами в зависимости от своего настроения.

Ход игры

Детям предлагается рассказать о своем настроении, ассоциируя себя с каким-то цветом, животным, состоянием, погодой и т.д.

 

«Что было бы, если бы…»

Дидактическая задача:

развивать умение понимать эмоции других людей

Игровые правила:

распознавание эмоционального состояния героев с помощью схем-пиктограмм.

Ход игры

К предложенной сюжетной картине (у героя (ев) отсутствует (ют) лицо (а)) детям необходимо выбрать схему-пиктограмму эмоции, подходящей к данной ситуации, и объяснить свой выбор. Далее предлагается изменить эмоциональное состояние героев на противоположное.

 

«Продолжи фразу»

Дидактическая задача:

развитие умения выражать собственные эмоции, устанавливать причинно-следственные связи

Игровые правила:

моделирование игровой ситуации согласно заданному эмоциональному состоянию.

Ход игры

Дети передают по кругу мяч, при этом продолжают фразу, рассказывая, когда и в какой ситуации он бывает таким: «Я радуюсь, когда …», «Я злюсь, когда», «Я огорчаюсь, когда …», «Я обижаюсь, когда …», «Я грущу, когда …» и т.д.

«Да и Нет»

Дидактическая задача:

развитие умение контролировать импульсивные действия.

Игровые правила:

отвечать на вопросы, исключая слова «Да» и «Нет».

Ход игры

Детям предлагаются вопросы, при ответе на которые необходимо исключить использование слов «Да» и «Нет»

Ты девочка? Соль сладкая?

Птицы летают? Гуси мяукают?

Сейчас зима? Кошка – это птица?

Мячик квадратный? Зимой шуба греет?

У тебя есть нос? Игрушки живые?

 

 

 

 

 

свернуть

Организация и методика проведения прогулки в учреждении дошкольного образования.

Значение прогулки в развитии детей дошкольного возраста

Пребывание на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития детей дошкольного возраста. Прогулка является одним из наиболее доступных средств закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. На прогулке дети много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. У детей дошкольного возраста вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус. Во время пребывания на участке или на улице дети получают новые впечатления и представления об окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах дорожного движения и т.д. Из наблюдений они узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи и устанавливают элементарную зависимость между различными явлениями. Все это развивает наблюдательность, расширяет представления об окружающем, мыслительную деятельность и воображение детей. Прогулки дают возможность решать задачи физического, познавательного, речевого, эстетического, социально-нравственного и личностного развития детей.

Организация и содержание прогулки должно быть смоделировано таким образом, чтобы была возможность решить следующие задачи:

 • осуществлять закаливание детей в естественных условиях;
 • способствовать физическому, познавательному, эстетическому, социально-нравственному и личностному развитию детей;
 • оптимизировать двигательную активность детей;
 • увеличивать объём и интенсивность физической нагрузки.

 

Требования к продолжительности прогулки

Пребывание воспитанников на открытом воздухе предусматривается не реже двух раз в день и общей продолжительностью не менее 3часов 20 минут – 4 часов в зависимости от режима работы дошкольного учреждения и в соответствии с учебной программой дошкольного образования, утвержденной в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Во время прогулки должны быть обеспечены двигательная активность воспитанников и рациональная одежда в зависимости от погодных условий, в том числе в зимний период. Руководитель учреждения дошкольного образования может приниматься решение о сокращении длительности (или запрещении) прогулок для воспитанников на открытом воздухе при неблагоприятных погодных условиях (дождь, ураган, другие техногенные чрезвычайные ситуации), а также в условиях скорости движения воздуха более 3 м/сек и температуре атмосферного воздуха ниже - 15 °С для детей раннего возраста, при температуре атмосферного воздуха ниже -18 °С для детей дошкольного возраста.

 

Подготовка к прогулке

Чтобы дети охотно собирались на прогулку, воспитатель заранее продумывает ее содержание, вызывает у воспитанников интерес с помощью игрушек или рассказа о том, чем они будут заниматься.

Одевание детей нужно организовать так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось ждать друг друга.

При одевании детей, выходе на прогулку, возвращении с прогулки и раздевании необходимо соблюдать следующий алгоритм: 

воспитатель выводит в раздевалку первую подгруппу детей, в которую включает медленно одевающихся детей, детей с низкими навыками самообслуживания;

 помощник воспитателя проводит гигиенические процедуры со второй подгруппой и выводит их в раздевалку;

 воспитатель выходит с первой подгруппой детей на прогулку, а помощник воспитателя заканчивает одевание второй подгруппы и провожает их на участок к педагогу.

Детей с ослабленным здоровьем рекомендуется одевать и выводить на улицу со второй подгруппой. Выходя на прогулку, дети могут сами выноситьмелкие игрушки и материал для игр и занятий на воздухе (ведёрко, совок, машину, куклу и др.). Содержание прогулки зависит от времени года, погоды, предшествующих занятий, интересов детей и возраста.

Прогулка в учреждении дошкольного образования имеет определённые структурные компоненты, которые всегда соблюдаются при её планировании.

 

Структурные компоненты прогулки.

 1. Познавательная практическая деятельность:

наблюдения за объектами живой и неживой природы, ближайшим социальным окружением, трудом взрослых;

элементарная опытническая и экспериментальная деятельность с объектами живой и неживой природы;

обследование предметов(объект-признак-значение признака), пространства (простейшее ориентирование).

 

 

 1. Трудовая деятельность детей:

трудовая деятельность в цветнике или на огороде в зависимости от сезона и возраста детей (подгруппа, группа);

труд на участке по уборке мусора, перекапывание песка  в песочнице, чистка дорожек от снега и др. 3. Двигательная деятельность:

подвижные игры разной степени подвижности;

 физические упражнения по развитию основных видов движений;

 самостоятельная двигательная деятельности детей при создании необходимых условий. 4. Индивидуальная работа с детьми:

работа по развитию движений и образовательным областям учебной программы с целью речевого и умственного развития детей.

 1. Игровая деятельность детей:

игры с выносным и природным материалом;

сюжетно-ролевые игры с предметами-заместителями.

Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то в начале прогулки целесообразно провести подвижные игры, пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, прогулка начинается с наблюдения или спокойной игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится несколько минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей.

Наблюдение

Важное место на прогулках отводится наблюдениям (заранее планируемым) за природными явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно проводить с целой группой детей, с подгруппами, а также индивидуально.

Объектами наблюдений могут быть:

живая природа: растения и животные;

​неживая природа: сезонные изменения и различные явления природы

(дождь, снег, текущие ручьи);

​труд взрослых.

Виды наблюдения:

​кратковременные наблюдения организуются для формирования представлений о свойствах и качествах предмета или явлений (дети учатся различать форму, цвет, величину, пространственное расположение частей и характер поверхности, а при ознакомлении с животными – характерные движения, издаваемые звуки и т.д.);

​длительные наблюдения организуются для накопления представлений о росте и развитии растений и животных, о сезонных изменениях в природе. Дети при этом сравнивают наблюдаемое состояние объекта с тем, что было раньше.

Организуя наблюдения, педагог соблюдает данный алгоритм:

– устанавливаются факты;

– формируются связи между частями объекта;

– идет накопление представлений у детей;

– проводятся сопоставления;

– делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым сейчас наблюдением и проведенным ранее.

Подвижные игры

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным, где развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества.

Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр высокой подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду (особенно весной и осенью) следует организовать малоподвижные игры, которые не требуют большого пространства.

Во время прогулок могут быть широко использованы бессюжетные народные игры с предметами, такие как: бабки, кольцеброс, кегли. А в старших группах - элементы спортивных игр: волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, футбол, хоккей. В жаркую погоду проводятся игры с водой.

Время проведения подвижных игр и физических упражнений во время первой и второй  прогулок во второй младшей группе – 20 минут, в средней – 20-25 минут, в старших–25 минут. Каждый месяц разучивание 2-3 подвижные игры (повтор в течение месяца и закрепление 3-4 раза в год).

Во второй младшей группе рекомендуются игры с текстом (подражание действиям воспитателя).

В средней группе воспитатель распределяет роли среди детей (роль водящего выполняет ребенок, который может справиться с этой задачей).

В старших группах проводятся игры-эстафеты, спортивные игры, игры с элементами соревнования.

Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой малой подвижности, постепенно снижающей физическую нагрузку.

Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без движений. Особого внимания требуют дети со сниженной подвижностью, малоинициативные, которых следует вовлекать в подвижные игры.

Помимо подвижных игр и отдельных упражнений в основных движениях, на прогулке организуются спортивные развлечения (упражнения). Летом - это езда на велосипеде, классики, зимой - катание на санках, коньках, скольжение на ногах по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах.

Во время прогулки необходимо уделять внимание трудовой деятельности детей. Содержание и формы ее организации зависят от погоды и времени года. Так, осенью дети собирают семена цветов, урожай на огороде, зимой могут сгребать снег, делать из него разные сооружения. Необходимо стремиться сделать детский труд радостным, помогающим воспитанникам овладеть полезными умениями и навыками. Трудовые задания должны быть посильны детям и, вместе с тем, требовать от них определенных усилий. Воспитатель следит, чтобы они выполняли свою работу хорошо, доводили начатое дело до конца. На прогулках педагог проводит индивидуальную работу с детьми: для одних организует игру с мячом, метание в цель, для других - упражнение в равновесии, для третьих - спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. Индивидуальная работа осуществляется и по образовательным областям, например, «Развитие речи и культура речевого общения» с ребенком можно разучить потешку или небольшое стихотворение, закрепить трудный для произношения звук и т. п. По образовательной области «Искусство» (музыкальная деятельность) воспитатель может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на музыкальном занятии.

Во время прогулки педагог наблюдает, чтобы все дети были заняты, не скучали, чтобы никто не озяб или не перегрелся. Гиперподвижных детей привлекает к участию в более спокойных играх. Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует игры малой и средней подвижности.

При подготовке воспитателя к проведению прогулок нужно учитывать следующие рекомендации:

1.​ Разработать прогулку в соответствии с комплексно-тематическим планированием. Цель и задачи (образовательные, воспитательные и развивающие) прогулки соответствуют   текущим планам на данный период времени.

2.​ Подготовить все необходимое оборудование для организации деятельности детей на прогулке. Выносной материал должен соответствовать содержанию прогулки, возрасту детей, отвечать требованиям безопасности. Количество игрушек соответствует количеству детей.

3.​ Подготовить участок для проведения прогулки. На нем не должно быть ядовитых или колючих растений, грибов, кустарников с ягодами. Перед игрой песок должен быть слегка увлажнен и перелопачен. На ночь песочницы закрываются крышками.

4.​Настроить воспитанников на прогулку, чтобы  они почувствовали

радость от предстоящей деятельности.

свернуть

Организация и руководство сюжетно-ролевой игрой детей дошкольного возраста.

Сюжетно-ролевая игра детей дошкольного возраста развивается под влиянием воспитания и обучения, зависит от сформированных  понятий и умений, от воспитания интересов. Основные задачи, которые стоят перед воспитателем при руководстве сюжетно-ролевыми играми: развитие игры как деятельности и использование игры в целях воспитания детского коллектива и личности ребенка. Развитие игры как деятельности означает расширение тематики детских игр углубление их содержания. Постоянное расширение знаний детей об окружающей жизни, обогащение их впечатлений - одно из важнейших условий развития полноценной игры в той или иной группе детей.

Немаловажным для развития сюжетно-ролевой игры является педагогически целесообразный подбор игрушек и игровых материалов, что создаёт «материальную основу» игры, обеспечивает развитие игры как деятельности. При подборе игрушек и организации игрового пространства воспитателю следует принимать во внимание возраст детей. В младших группах наиболее целесообразно располагать игрушки в групповом помещении так, чтобы они находились в поле зрения ребёнка - в игровых уголках: ведь игрушка стимулирует игровой замысел малыша, поэтому она должна быть видна и доступна. В старших группах такой необходимости нет, так как дети в подборе игрушек идут от замысла игры. При этом дети должны знать, какие игрушки имеются в группе, места их хранения и поддерживать соответствующий порядок.

Игра, как и любая деятельность, имеет свою структуру:

 1. Выбор игры

Воспитателю необходимо изучать интересы детей, их любимые игры, а также использовать темы игр, отражающих общественные события и явления, окружающую бытовую жизнь людей.

 1. План игры

Воспитателю необходимо стремиться к максимальному насыщению игры интересным содержанием, способным увлечь ребёнка, и определить предполагаемые роли и средства игровой организации.

 1. Ознакомление детей с планом игры и совместная его доработка

Воспитатель должен так вести беседу, чтобы как можно больше привлекать детей к обсуждению плана игры, к разработке содержания ролевых действий.

 1. Создание воображаемой ситуации

 Дошкольники всегда начинают сюжетно-ролевые игры с наделения окружающих предметов переносными значениями: стулья - поезд,  кубики - корабль. Чем младше дети, тем у них меньше потребность приблизить игровые предметы к реальным. Дети более старшего возраста нуждаются в оснащении игры предметами, более близкими по их значению к реальным, жизненным.

 1. Распределение ролей

Воспитателю необходимо стремиться удовлетворить игровые потребности детей, то есть каждому предложить желаемую роль, а также установить очерёдность разыгрывания ролей разной степени активности, искать возможности для утверждения положения ребёнка в коллективе через игровую роль.

 1. Начало игры

Воспитателю необходимо создать интересную игровую ситуацию. Для этого можно использовать некоторые методические приёмы. Например, подготовить группу детей к разыгрыванию игрового эпизода; в начале игры распределить главные роли между активными детьми с хорошо развитым творческим воображением.

 1. Сохранение игровой ситуации

В развёрнутой сюжетно-ролевой игре игровой сюжет естественно и непринуждённо развивают сами играющие дети. Воспитатель помогает этому с помощью некоторых приемов: в общении с детьми употребляет условную игровую терминологию, старается обыграть любое дело детского коллектива, все меры педагогического воздействия (требования, поощрения, наказания) осуществляет в игровом ключе, не разрушая воображаемой ситуации.

 1. Завершение игры

Воспитателю необходимо позаботится о таком окончании игры, которое вызвало бы у детей острое эмоциональное состояние и желание сохранить в жизни коллектива всё лучшее, что принесла с собой игра.

Таким образом, планируя работу по руководству сюжетно-ролевыми играми детей, педагогу необходимо предусматривать обогащение содержания игры, расширение игрового опыта, а также разнообразить тематику игр в течении всего учебного года.

     Воспитателю следует помнить, что планированию подлежит деятельность педагога по развитию игры и её управлению, а не деятельность детей в игре. 

 

свернуть

Особенности организации занятий с воспитанниками.

Основной  формой организации специально организованной деятельности является игра, занятие. Для повышения качества образовательного процесса каждое занятие должно отвечать определенным требованиям.

Типы и виды занятий.

По целям и задачам занятия бывают: обучающие, закрепляющие, обобщающие (комплексные, комбинированные, игровые), развивающие, диагностические.

Обучающие, закрепляющие, обобщающие  занятия способствуют накоплению необходимого личного опыта, навыков познавательной деятельности, приобретению определённых знаний, умений, навыков. Развивающие занятия строятся на основе использования опыта и имеющихся знаний детей.

 

По сюжетно-тематическому оформлению занятия могут быть: занятие-эксперимент, занятие-опыт, занятие-лаборатория, занятие-наблюдение, занятие-мастерская, занятие-путешествие, занятие-экскурсия, занятие-вопрос, занятие-ответ,  занятие-проблема, занятие-открытие, занятие-презентация,  занятие-викторина, занятие-вернисаж, занятие-конкурс, занятие-соревнование, занятие-игра, занятие-сказка, занятие-загадка занятие-тренинг, занятие- «дизайн-проект», занятие-концерт и др.

 

Уровни работы с детьми на занятии.

1-й уровень – информационный. Воспитатель (накануне) уточняет знания детей по теме предстоящего занятия. Это поможет педагогу сориентироваться в подаче материала, избежать дублирования, что, несомненно, повысит интерес детей к теме занятия.

2-й уровень – личностный.  На данном этапе задача  воспитателя состоит в том, чтобы как можно ярче и интереснее рассказать детям о том, сем они будут заниматься на занятии, чтобы повысить их мотивацию и заинтересованность.

3-й уровень – осознание. На данном этапе у детей развиваются способности к саморегуляции (надо), самопознанию (я хочу), к самоконтролю (буду), а также понимание того, что думают и чувствуют другие люди.

 

Обучающая и речевая плотность занятия.

Показателем эффективности любого занятия является его обучающая и речевая плотность. Длительность занятия в дошкольном учреждении невелика, поэтому моделируя занятия педагогу необходимо использовать оптимально каждую его минуту. Обучающая плотность занятия должна быть не ниже 95%.  Обучающая плотность занятия – это продуктивное время работы ребёнка на занятии умноженное на сто и разделённое на время (длительность) занятия. Например, 22   100= 73%.На плотность занятия влияют следующие факторы: количество детей на занятии, диалоговая форма обучения, наличие необходимого раздаточного материала, проблемные, частично-поисковые методы обучения и т.д. На практике, зачастую, обучающая плотность занятия не превышает 50%. Этому способствуют: непродуманность заданий в зависимости от индивидуальных возможностей каждого ребёнка (первый ребёнок выполняет задание за 30 секунд, последний за 2,5 минуты), преобладание фронтальных форм работы с детьми, отсутствие необходимого раздаточного материала (одно пособие на подгруппу) и т.д.

 

Основные особенности личностно ориентированного занятия.

 1. Стимулирование детей к активным действиям по усвоению знаний.
 2. Привлечение детей к поиску информации всеми доступными для него способами.
 3. Продумывание педагогом условий для проявления возможностей и способностей каждого ребёнка.
 4. Использование на занятии личного опыта детей.
 5. Стремление к созданию ситуации успеха для каждого ребёнка (предварительная работа с детьми).
 6. Предоставление детям возможности задавать вопросы, не сдерживая их активности и инициативы.
 7. Поощрение высказываний детей, организация обмена мыслями и мнениями.

Рекомендации к проведению личностно ориентированного занятия.

 1. Использование разнообразных форм и методов организации работы детей, позволяющие раскрыть содержание их личного опыта.
 2. Поощрять стремления детей предлагать свои способы выполнения задания.
 3. Предлагать такие задания, которые позволят ребёнку выбрать тип, форму материала.
 4. Создавать такие ситуации общения, которые позволят каждому ребёнку проявить инициативу, самостоятельность, изобретательность.

 

Основные критерии личностно-ориентированного занятия.

 1. Необычное начало занятия.
 2. Создание в начале занятия положительного эмоционального настроя на работу.
 3. Сообщение старшим дошкольникам не только темы, но и целей занятия, форм работы на занятии.
 4. Творческий характер занятия.
 5. Использование на занятии дидактического материала, позволяющего ребёнку проявить личную инициативу.
 6. Активизация личного опыта ребёнка и его использование в процессе занятия.
 7. Использование на занятии проблемных вопросов и проблемных ситуаций.
 8. Умение видеть противоречия и формулировать проблему.
 9. Диалоговая форма общения (педагог-ребёнок, ребёнок-ребёнок).
 10. Приёмы активизации детей на занятии.
 11. Приёмы снятия усталости детей на занятии.
 12. Создание на занятии проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, восхищение, недоумение.
 13. Создание на занятии атмосферы свободного обсуждения, диалогового общения, сотрудничества.
 14. Обогащение словарного запаса детей, развитие культуры речи, проявление интереса к новым понятиям и словам.
 15. Использование различных приёмов воздействия на эмоциональную сферу ребёнка.
 16. Подведение итогов. Первая, вторая младшая группа - даётся положительная оценка; средняя группа - достижения конкретного ребёнка в сравнении с его собственными успехами накануне; старшая группа - делают, если необходимо, выводы, анализируют свою работу, отмечают, что их больше всего привлекло в данном занятии, отмечают свои успехи, проговаривают проблемы.

 

 

Методы и приёмы обучения.

Эффективность проведения специально организованной деятельности (занятия) зависит от подбора и сочетания методов и приёмов обучения.

Методы обучения – это система способов взаимосвязанной деятельности воспитателя и детей, направленная на реализацию образовательных, воспитательных, развивающих задач.

Методы обучения -  путь познания окружающего мира.

Приём – деталь метода или конкретный элемент, какого-либо метода. Приём подчиняется той задаче, которая выполняется данным методом.

Основные различия между методами и приёмами обучения.

 • методы направлены на решение общей учебной задачи, продолжительны по времени;
 • приёмы направлены на решение частной задачи, непродолжительны по времени.

Требования к методам и приёмам обучения.

 1. Методы и приёмы обучения направлены на решение задач всестороннего развития личности.
 2. Методы и приёмы должны быть научны.
 3. Методы и приёмы должны быть доступны, соответствовать возрастным критериям (стандарт дошкольного образования).
 4. Методы и приёмы должны быть результативны (использование полученной информации, умений в детских видах деятельности).

Методы обучения, используемые в дошкольной педагогике:

наглядные, словесные, практические, игровые.

1.

НАГЛЯДНЫЕ

 

МЕТОДЫ

ПРИЁМЫ

 

- Наблюдения

- Демонстрация

-Показ предметов

-Показ образца

-Показ способов действия

2.

СЛОВЕСНЫЕ

 

МЕТОДЫ

ПРИЁМЫ

 

- Рассказы воспитателя и детей

-Чтение художественной литературы

- Беседы

-Указания

-Вопросы

-Педагогическая оценка

3.

ПРАКТИЧЕСКИЕ

 

МЕТОДЫ

ПРИЁМЫ

 

-Упражнения

-Опыты

-Трудовые задания

-Самостоятельная работа детей

-Постановка задания

-Планирование его выполнения

-Управление процессом выполнения

-Анализ итогов практической работы

-Выявление причин недостатков

4.

ИГРОВЫЕ

 

МЕТОДЫ

ПРИЁМЫ

 

-Дидактическая игра

-Подвижная игра

-Музыкально-дидактическая игра

-Сюрпризный момент

-Игровая ситуация

«Лучший способ задать интересный вопрос – перепробовать все типы вопросов»

Существует шесть типов вопросов к воспитанникам:

 • Простые вопросыэто вопросы, ответы на которые требуют фактической информации и ориентированы на работу памяти.
 • Уточняющие вопросы необходимы для формирования у ребёнка способности анализировать, для обобщения услышанного и понимания полученной информации.
 • Вопросы – интерпретации (с 6 лет) – побуждая детей к интерпретации, мы учим их навыкам осознания причин тех или иных поступков или мнений. Объясняя поведение персонажей сказок или других произведений (ситуаций), дети развивают вариативность мышления, а также способность к осознанию причин собственных поступков.
 • Оценивающие вопросы вопросы, которые вовлекают в работу эмоциональную сторону мышления. Осознание своего отношения к тем или иным людям, событиям, фактам.
 • Творческие вопросывопросы, которые развивают у ребёнка гибкость мышления, умение чувствовать себя на месте другого (эмпатия). Не бывает творческих вопросов «правильных» и «неправильных». Не стоит задавать детям творческих вопросов, если вам не интересны их ответы. 1-3 творческих вопросов достаточно для одного занятия. Не надо отвечать педагогу на свой собственный творческий вопрос, если дети не готовы на него ответить.
 • Практические вопросыпрактические вопросы требуют от ребёнка каких-то действий, изменений. Практические вопросы желательно начинать со слов «Как мы можем…». Вопрос нужно формулировать максимально точно. В вопросе должна звучать проблема, которая интересна ребёнку. Например: «Как следует поступать, когда видишь, что кто-то обижает животных?», «Как мы можем сделать воздух, которым дышим, чище?».

 

свернуть